Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Mẫu Điều lệ và Quy chế nội bộ áp dụng với công ty đại chúng
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số Điều của Nghị định 95/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
Theo đó, các công ty đại chúng có thể tham chiếu các mẫu Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần lượt theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 (đính kèm theo Thông tư 95) trong quá trình xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ của công ty.
Ngoài ra, việc xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ của công ty đại chúng còn phải đáp ứng một số nội dung sau:
Đối với Điều lệ công ty: Đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và quy định của pháp luật hiện hành.
Đối với Quy chế nội bộ: Đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-Cp và Điều lệ công ty.
Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/11/2017.