Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp
Ngày 9/05/2014, Bộ Tài chính đưa ra bản dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. Khi được ban hành, chế độ kế toán này sẽ thay thế chế độ kế toán DN theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ban hành từ năm 2006.
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính đưa lên website để lấy ý kiến góp ý. Chi tiết tại địa chỉ:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/Suggestion_Legal?p_detail=1&p_topic_id=7998

Theo dự thảo, Thông tư này sẽ có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2015. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. Những nội dung tại các Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực kế toán không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực.

Các bài viết khác