Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Có trường hợp chi phí lãi vay để đầu tư dài hạn không được vốn hóa
Có phải mọi trường hợp chi phí lãi vay để đầu tư dài hạn đều được vốn hóa ? Câu trả lời là không. Hãy xem tình huống dưới đây.
Nếu doanh nghiệp vay dài hạn (trên 12 tháng) để đầu tư tài sản cố định, nhưng thời gian đầu tư hoàn thành ngay trong năm thì chi phí lãi vay trong giai đoạn này không được vốn hóa. Đó là nội dung Công văn của Bộ Tài chính trả lời cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX về tình huống này.

Chi phí lãi vay dưới 12 tháng không được vốn hóa
 

Trước đây một số cơ quan thuế khi thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đã loại bỏ khoản lãi vay này ra khỏi chi phí tài chính trong kỳ và yêu cầu vốn hóa vào TSCĐ. Điều này làm giảm chi phí tài chính trong kỳ, dẫn đến tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Do đó, doanh nghiệp bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp và bị phạt chậm nộp thuế.
Văn bản trên đây của Bộ Tài chính đã xác nhận lại khoản chi phí lãi vay trong trường hợp đó không được vốn hóa là đúng, doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí tài chính trong kỳ.
 
Các bài viết khác