Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Ngành Thuế không ngừng cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế
Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, trong năm 2019, ngành Thuế đã không ngừng thực hiện nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế toàn diện trên tất cả các mặt công tác.
Đáng chú ý là kết quả chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc, đưa Việt Nam từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá. Theo đó, thời gian nộp thuế của Việt Nam đã giảm 114 giờ (từ 498 giờ xuống 384 giờ); số lần nộp thuế giảm 4 lần; tổng mức thuế giảm 0,2%. 
 
Kết quả này đã gần như đạt mục tiêu “Đến năm 2020 tối thiểu có 80% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ mà cơ quan thuế cung cấp” được đề ra tại Chiến lược cải cách thuế đến năm 2020.
 
Cải cách thể chế, xây dựng chính sách pháp luật thuế 
 
Năm 2019, ngành Thuế đã góp phần cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, trong đó có 2 dự án quan trọng.
 
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 gồm 17 chương, 152 điều trong đó bổ sung nhiều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý thuế.
 
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước. Đây là giải pháp đề tháo gớ khó khăn cho người nộp thuế có phát sinh tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác…, từ đó tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp.
 
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Đây cũng là cơ sở quan trọng để cải cách trong việc sử dụng, quản lý hóa đơn, chứng từ.  Ngoài ra, ngành thuế đang tiếp tục nghiên cứu, rà soát để trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về thể chế, chính sách nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người nộp thuế đáp ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4.
 
78% số người nộp thuế hài lòng với sự phục vụ của cơ quan thuế
 
Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã ban hành Chương trình hành động của ngành 32 nhiệm vụ giải pháp và 51 sản phẩm đầu ra.
 
Với nỗ lực đã triển khai trong năm 2019 và những năm trước, chỉ số nộp thuế của Việt Nam trong Báo cáo môi trường kinh doanh - Doing business 2020 toàn cầu được Ngân hàng Thế giới công bố đã tăng 22 bậc, đưa Việt Nam từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá; vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP.
 
Kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế năm 2019 do VCCI thực hiện, đã có 78% số người nộp thuế hài lòng với sự phục vụ của cơ quan thuế, tăng 3 điểm % so với cuộc khảo sát được thực hiện năm 2016.
 
Kết quả này tiếp tục khẳng định những nỗ lực của ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng trong việc triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nói chung và đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.
 
Cải cách tổ chức bộ máy
 
Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Thuế và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Quyết định số 520, trong năm 2019, cơ quan Thuế các cấp tích cực triển khai sắp xếp, tinh gọn, cắt giảm đầu mối trung gian; tinh giản biên chế. 
 
Kết quả là, đến hết năm 2019, triển khai sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với 401 Chi cục Thuế để thành lập 190 Chi cục Thuế khu vực, giảm 211 Chi cục Thuế. Số Chi cục Thuế trong cả nước đã giảm từ 711 Chi cục Thuế còn 500 Chi cục Thuế. 
 
Với cách làm bài bản, chuyên nghiệp, minh bạch đến thời điểm này việc hợp nhất đã diễn ra ổn định, thuận lợi, đồng thuận; các đơn vị được sắp xếp, hợp nhất đều hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.
 
Nguồn: thanhtra.com.vn
Các bài viết khác