Tư vấn tài chính
Chúng tôi cung cấp dịch vụ đa dạng, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Cho dù khách hàng của chúng tôi bất kể hoạt động trong lĩnh vực nào, bất kể quy mô lớn hay nhỏ, thuộc sở hữu của ai, nhiệm vụ của chúng tôi là nâng cao giá trị cho các cổ đông, tổ chức, cá nhân.
 
Dịch vụ tư vấn tài chính của chúng tôi bao gồm:
 
  • Xác định giá trị doanh nghiệp.
  • Tư vấn cổ phần hóa, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
  • Tư vấn mua bán, sát nhập doanh nghiệp.
  • Tư vấn lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp.
  • Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.