Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

[CV 4153/TCT-CS] TỔNG CỤC THUẾ HƯỚNG DẪN CÁCH XUẤT HÓA ĐƠN GTGT VỚI THUẾ SUẤT GIẢM 30%

Tải bản PDF tại đây.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4153/TCT-CS
V/v trin khai Nghị quyết s 406/NQ-UBTVQH15.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Thuế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, y ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết s 406/NQ-UBTVQH15 v một s giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (sau đây gọi là “Nghị quyết).

Ngày 27/10/2021, Chính ph đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết.

Ngày 28/10/2021, Bộ Tài chính đã có công văn số 12373/BTC-TCT gửi Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số Bộ liên quan v việc triển khai Nghị quyết s 406/NQ-UBTVQH15.

Đ kịp thời trin khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, tiếp theo Công điện s 08/CĐ-TCT ngày 22/10/2021, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Thuế sao gi toàn văn Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính ph để các Cục Thuế triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Nghị định ctạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát về giá bán hàng hóa, dịch vụ (giá chưa có thuế GTGT) từ sau ngày 01/11/2021 của các doanh nghiệp, t chức trên địa bàđể đạt mục tiêu người tiêu dùng được thụ hưng lợi ích từ việc giảm thuế GTGT theo quy định tại khon 3 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 ca Nghị quyết. Trường hợp phát hiện các hiện tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước đ tăng giá bán của các hàng hóa, dịch vụ được gim thuế GTGT, cần kịp thời tham mưu biện pháp x lý với UBND tỉnh, thành ph.

2. Về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng gim thuế GTGT

Tại khon 3 Điều 3 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện gim thuế GTGT như sau:

"3. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng gim thuế giá trị gia tăng, ti dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “mc thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%"; tin thuế giá trị gia tăng; tng s tiền người mua phi thanh tn. Căn c hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệptổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo s thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

b) Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đi tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo s đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (s tiền) tương ứng 30% mức t lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết s 406/NQ-UBTVQH15”.

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn ví dụ về lập hóa đơn như sau:

Ví dụ 1:

Công ty A, là doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp dịch vụ vận tải cho Công ty B theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, giá tính thuế là 20.000.000 đồng. Dịch vụ vận tải áp dụng thuế suất 10% và thuộc đối tượng được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Ngày 15/11/2021, Công ty A cung cấp dịch vụ vận tải cho Công ty B thì khi lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty B, Công ty A ghi như sau:

Tại cột “Hàng hóa, dịch vụ” ghi: “Dịch vụ vận tải”

Giá bán ghi: 20.000.000 đồng

Thuế suất thuế GTGT ghi: “10% x 70%”

Tiền thuế GTGT ghi: “1.400.000 đồng”

Tổng giá thanh toán: “21.400.000 đồng”.

Căn cứ hóa đơn GTGT, Công ty A kê khai thuế GTGT đầu ra, Công ty B kê khai khấu trừ thuế GTGT theo s thuế đã giảm ghi trên hóa đơn là 1.400.000đ.

Ví dụ 2:

Tổ chức X, là đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, cung cấp dịch vụ lưu trú cho khách hàng Y trong 02 ngày của tháng 11/2021 với giá phòng niêm yết là 1.500.000 đồng/ngày. Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính, dịch vụ lưu trú áp dụng mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5%. Trong thời gian được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết s 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức X tính số thuế GTGT được giảm và lập hóa đơn bán hàng giao cho khách hàng Y như sau:

Tại cột “Hàng hóa, dịch vụ” ghi: “Dịch vụ lưu trú”

Tại cột “Thành tiền” ghi: “3.000.000 đồng” (1.500.000 đồng x 2)

Tính số thuế GTGT được giảm: 3.000.000 x 5% x 30% = 45.000 đồng

Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” (là s tiền người mua phải thanh toán cho người bán) ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ % trên doanh thu là “2.955.000 đồng”, đồng thời ghi chú: “đã giảm 45.000 đồng, tương ứng 30% mức tỷ lệ % trên doanh thu theo NQ s 406/NQ-UBTVQH15”.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế báo cáo về Tổng cục để xử lý kịp thời./.

Bài Viết Liên Quan
31/10/2021
Bản tin thuế hàng tháng
31/10/2021
Bản tin thuế hàng tháng
31/10/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
31/10/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
31/10/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
31/10/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
31/10/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
31/10/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức