Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Công văn 6309/CTTPHCM-TTHT ngày 28/06/2021 về Thuế TNCN đối với khoản chi trả sau khi chấm dứt hợp đồng lao động

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6309/CTTPHCM-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: CHI NHÁNH CÔNG TY DỊCH VỤ SCHLUMBERGER VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Lầu 7, Havana Tower, Số 132, Đường Hàm Nghi P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 3500103418-001

Trả lời văn thư số SVS HCM-05.2021 ngày 18/05/2021 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công:

“2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

…. “

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:

“…

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

….”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty chi trả thu nhập cho người lao động sau thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng, quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT6;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT (vhlam.5b).
935-9171

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Minh Giao

Bài Viết Liên Quan
26/07/2021
Bản tin thuế hàng tháng
26/07/2021
Bản tin thuế hàng tháng
26/07/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
26/07/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
26/07/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
26/07/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
26/07/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
26/07/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức