Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

Công văn 3760/TCHQ-CNTT ngày 28/07/2021 của Tổng cục Hải quan -Tra cứu C/O mẫu D điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3760/TCHQ-CNTT
V/v tra cứu C/O mẫu D điện tử

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong khuôn khổ triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan sử dụng chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Từ ngày 01/8/2021, Tổng cục Hải quan triển khai chức năng cho phép doanh nghiệp và các bên liên quan tra cứu trạng thái chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử:

- Địa chỉ truy cập:

Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia (địa chỉ https://vnsw.gov.vn) vào menu Tra cứu C/O hoặc truy cập trực tiếp theo địa chỉ sau: https://khaibaohoso.vnsw.gov.vn/common/COFormDTracking

- Để việc triển khai chức năng nêu trên được hiệu quả, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

+ Thông báo doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan liên quan để biết và hướng dẫn sử dụng chức năng nêu trên;

+ Chủ động sử dụng chức năng nêu trên và rà soát, báo cáo vướng mắc (nếu có) về lỗi hoặc có yêu cầu hỗ trợ về Tổng cục Hải quan qua Bộ phận hỗ trợ Tổng cục Hải quan tại số điện thoại 1900 9299 và gửi email về: bophanhotrotchq@customs.gov.vn để được hỗ trợ và xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- PTCT Mai Xuân Thành (đ biết);
- Cục Giám sát quản lý (để p/h);
- Cục Xuất nhập khẩu, Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương (để p/h);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT &
THỐNG KÊ HẢI QUAN
Lê Đức Thành

Bài Viết Liên Quan
24/08/2021
Bản tin thuế hàng tháng
24/08/2021
Bản tin thuế hàng tháng
24/08/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
24/08/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
24/08/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
24/08/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
24/08/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
24/08/2021
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức