Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Chất lượng tạo nên sự khác biệt

0236. 3 639 639

Lô A92 đường 30 tháng 4, TP. Đà Nẵng

NGHỊ ĐỊNH 132/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP (gọi tắt “Nghị định 132”) ban hành các quy định mới về giá giao dịch liên kết tại Việt Nam (Nghị định 132 sẽ thay thế Nghị định 20/2017/NĐ-CP về giá giao dịch liên kết).

Sau đây là một số điểm đáng chú ý của Nghị định 132:

  1. Thay đổi quy định về chi phí lãi vay khống chế (kế thừa tiếp những quy định đã được nêu trong Nghị định 68/2020/NĐ-CP).
  • Bổ sung định nghĩa chi phí lãi vay thuần là chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay.
  • Nâng mức khống chế chi phí lãi vay thuần từ 20% lên thành 30% của tổng lợi nhuận thuần cộng chi phí khấu hao và chi phí lãi vay (EBITDA).
  • Chi phí lãi vay vượt ngưỡng khống chế không được khấu trừ có thể chuyển tiếp sang các năm tiếp theo (sẽ được khấu trừ với điều kiện tỷ suất tổng chi phí lãi vay thuần/EBITDA của những năm tiếp theo nhỏ hơn 30%). Thời hạn chuyển tiếp không quá 05 năm.
  • Một số khoản vay không thuộc đối tượng áp dụng ngưỡng khống chế bao gồm: các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vay ưu đãi của Chính phủ, các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước.

 

  1. Thay đổi khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn:
  • Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn: từ tứ phân vị thứ nhất đến tứ phân vị thứ ba (tức là từ bách phân vị thứ 25 đến bách phân vị thứ 75). Nghị định 132 đã nâng giá trị ngưỡng dưới lên thành bách phân vị thứ 35, theo đó khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn là từ bách phân vị thứ 35 đến bách phân vị thứ 75.

 

Nghị định 132 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 nhưng áp dụng cho năm tài chính 2020.

Người nộp thuế chưa nộp bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN 2017, 2018 theo quy định tại Nghị định 68/2020 (nếu áp dụng) vẫn được tiếp tục bổ sung hồ sơ trước ngày 01/01/2021.

Tải toàn bộ nội dung nghị định 132 tại đây.

Bài Viết Liên Quan
10/11/2020
Bản tin thuế hàng tháng
10/11/2020
Bản tin thuế hàng tháng
10/11/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
10/11/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
10/11/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
10/11/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
10/11/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
10/11/2020
Hệ thống văn bản pháp luật
Tin tức Tin tức