COMPANY LIMITED TAX AUDIT & CONSULTING ATAX

Quality makes a difference

0236. 3 639 639

Lot A92 30 Thang 4 Streest, Danang City

Điều chỉnh thuế GTGT

Cách thao tác

  • Tại giao diện chi tiết của tờ khai bổ sung, nhấn Hạch toán ĐC trên thanh công cụ, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ điều chỉnh thuế GTGT:

 

  • Nhập thêm thông tin về TK hạch toán của chứng từ.
  • Cột tích chọn "Kê lên tờ khai": Nếu tích chọn vào đây thì chương trình sẽ tự động lấy số tiền điều chỉnh thuế GTGT lên các chỉ tiêu Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước.
  • Nhấn Cất để lưu chứng từ.