Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Có hiệu lực thi hành từ 01/11/2017, Nghị định số 106/2017/NĐ-CP vừa được Chỉnh phủ ban hành này 14/09/2017 với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 91/NQ-CP về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Xử lý khiếu nại kết quả phân tích, kiểm định đối với mẫu hàng hóa xuất nhập khẩu kiểm định hải quan được quy định tại Điều 23 Quy chế kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 2999/QĐ-TCHQ năm 2017 như sau:
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư số 11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN) về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.