Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thứ tư, 27/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 10/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT về việc quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Thứ tư, 27/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 14/11/2017, Chính phủ đãban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. ...
Thứ hai, 11/12/2017 - 12:00 AM
Ngày 09/12/2017, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX đã tổ chức thành công Hội thảo “Giới thiệu Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2007/NĐ-CP ngày 24 /2/2017 của chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết” nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp là khách hàng thân thiết của ATAX hiện đang ...
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Có hiệu lực thi hành từ 01/11/2017, Nghị định số 106/2017/NĐ-CP vừa được Chỉnh phủ ban hành này 14/09/2017 với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu.
Thứ hai, 13/11/2017 - 12:00 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.