Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Quy định đặc thù tài chính của Sở Giao dịch chứng khoán
Ngày 13/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2017/NĐ-CP về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
Sở Giao dịch Chứng khoán chỉ được đầu tư, góp vốn ra bên ngoài để phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin của thị trường chứng khoán sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Về doanh thu, đối với Sở Giao dịch Chứng khoán, Nghị định quy định doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ bao gồm doanh thu từ hoạt động niêm yết; doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán, giao dịch chứng khoán phái sinh; doanh thu từ thành viên giao dịch; doanh thu từ hoạt động đấu thầu trái phiếu; doanh thu từ hoạt động đấu giá cổ phần; doanh thu từ hoạt động chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán; doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ khác. 
Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ bao gồm doanh thu từ dịch vụ cung cấp thông tin; doanh thu từ dịch vụ cung cấp cơ sở hạ tầng; doanh thu dịch vụ khác. 
Ngoài doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính đối với lãi tiền gửi phát sinh liên quan đến hoạt động đấu giá cổ phần. 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.
Những nội dung trên đây được chúng tôi tóm tắt từ các văn bản của cơ quan Nhà nước ban hành. Trường hợp cần thêm thông tin liên quan đến các vấn đề được trình bày trong bản tin này, hoặc cần trợ giúp tư vấn về các vấn đề thuộc các lĩnh vực kế toán, thuế…Quý vị vui lòng liên hệ với Phòng Tổng hợp của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn thuế A.TAX, theo địa chỉ sau:
Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn thuế A.TAX
Lô A92, đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (0236)3 639 639 – 3 639 636
Fax: (0236) 3 639 638
Email: atax@vnn.vn
Website: www.atax.vn
Văn phòng đại diện
Lầu 4, Indochina Park Tower. 
Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, TP Hồ Chí Minh
Tel: (028) 62556668
Fax: (028) 22200823