Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu đồng để mua hàng hóa dịch vụ sẽ không được tính vào chi phí trước thuế TNDN
Trước năm 2014, đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu đồng thì không được khấu trừ VAT đầu vào nhưng vẫn được coi là chi phí hợp lệ. Từ năm 2014, tình hình đã khác ...
 Theo quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 thì trường hợp doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu đồng cho việc mua hàng hóa, dịch vụ thì sẽ không được coi là chi phí hợp lệ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (đồng thời không được khấu trừ VAT đầu vào theo quy định hiện hành về thuế giá trị gia tăng).
Theo điều 9 của Nghị định này, các khoản chi bằng tiền mặt để mua hàng hóa dịch vụ dưới đây được coi là hợp lệ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 20 triệu;
- Hàng hóa, dịch vụ được lập bảng kê theo quy định về hóa đơn chứng từ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.