Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Chỉ có 85 công ty kiểm toán được phép hành nghề (tính đến 31/12/2013)
Đến 31/12/2013 mới có 85 công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cấp phép hành nghề kiểm toán.
 Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập số 67, từ ngày 01/01/2014, chỉ những DN kiểm toán đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận mới được cung cấp dịch vụ kiểm toán (Trừ trường hợp bị đình chỉ, bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, bị tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán- Có Danh sách công khai riêng).
 
Danh sách này được cập nhật định kỳ và công khai thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Các doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh của DN kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.
 
Chi tiết danh sách 85 công ty kiểm toán được phép hành nghề (tính đến 31/12/2013) trong file đính kèm.
Các bài viết khác