Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Quy định mới về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước (2016)
Ngày 18/01/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
 Ngày 18/01/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/03/2016, thay thế Thông tư 19/2011/TT-BTC.
Thông tư quy định rõ trách nhiệm của các bên có liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành, như: Chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng và lắp đặt, nhà thầu tư vấn (bao gồm cả tư vấn kiểm toán). Trường hợp chủ đầu tư chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành từ 24 tháng trở lên sẽ không được giao quản lý dự án mới. Mức phí kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán đều cao hơn so với Thông tư 19/2011/TT-BTC. Đồng thời, chất lượng dịch vụ kiểm toán sẽ bị kiểm soát chặt chẽ hơn (áp dụng Thông tư 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán).
Áp dụng Thông tư mới này sẽ góp phần đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, khắc phục tình trạng dự án hoàn thành đã qua nhiều năm nhưng chưa phê duyệt quyết toán.
Các bài viết khác