Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu nộp báo cáo tài chính chưa được kiểm toán
Theo Nghị định 105/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp thuộc diện bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính nếu nộp báo cáo tài chính chưa được kiểm toán sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.
 Ngày 24/01/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn 1339/BTC-CĐKT nhắc nhở việc kiểm toán báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp thuộc diện kiểm toán bắt buộc theo Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2012.

Theo điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP, các doanh nghiệp thuộc diện kiểm toán báo cáo tài chính bắt buộc gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

e) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

f) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

g) Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

h) Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

 

i) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Công văn 1339 cũng nhắc nhở các tổ chức nhận báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc diện kiểm toán bắt buộc báo cáo tài chính lưu ý phối hợp xử phạt hành chính đối với hành vi không kiểm toán báo cáo báo cáo tài chính theo luật định. 

Nguồn: monarchydanang.com.vn

Các bài viết khác