Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Sửa đổi quy định về hợp đồng xây dựng
Một số nội dung quan trọng đã được sửa đổi, bổ sung trong Nghị định 207/2013/NĐ-CP về Hợp đồng xây dựng (so với NĐ 48/2010/NĐ-CP). Các sửa đổi này khắc phục tình trạng ký hợp đồng xây dựng mà chưa có vốn ...
 Nghị định 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2014.
Các điều 14, 15, 16 của Nghị định 48/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, quy định chặt chẽ hơn các quy định về giá hợp đồng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, tạm ứng.

Điểm mới trong Nghị định 207: "Hợp đồng xây dựng chỉ được ký kết khi bên giao thầu đã có kế hoạch vốn để thanh toán cho bên nhận thầu theo tiến độ thanh toán của hợp đồng". Nếu thực hiện đúng nội dung này, nhà thầu không lo bị thiếu nợ - nỗi ám ảnh kinh doanh đối với các nhà thầu từ trước đến nay. Chắc chắn rằng sau khi Nghị định này có hiệu lực, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản sẽ dần giảm xuống.
Các bài viết khác