Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Tăng lương tối thiểu từ tháng 1 năm 2014
Từ tháng 1 năm 2014, lương tối thiểu sẽ tăng so với năm 2013. Mức tăng khác nhau tùy theo vùng.
 Nghị định 182/2013/NĐ-CP ("Nghị định 182") vừa được ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2013 thay thế Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2012 ("Nghị định 103"). Theo Nghị định 182, lương tối thiểu vùng sẽ tăng như sau:
 
- Vùng I: 2.700.000 VNĐ (tăng từ 2.350.000 VNĐ)
 
- Vùng II: 2.400.000 VNĐ (tăng từ 2.100.000 VNĐ)
 
- Vùng III: 2.100.000 VNĐ (tăng từ 1.800.000 VNĐ)
 
- Vùng IV: 1.900.000 VNĐ (tăng từ 1.650.000 VNĐ)
 
Các vùng cụ thể được quy định tại Phụ lục đính kèm nghị định này. Ngoài thị xã Châu Đốc bị đưa ra khỏi Vùng III, Nghị định 182 phân vùng các địa bàn giống như Nghị định 103. 
Vùng I bao gồm các quận và một số huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, các thành phố Biên Hòa, Thủ Dầu Một và Vũng Tàu, v.v.
 
Nghị định 182 lặp lại quy định mức lương trả cho người lao động đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu.
 
Các mức lương tối thiểu vùng mới này sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014.
 
Các bài viết khác