Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018
Ngày 16/1, tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công nhân viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ năm 2017, Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018.
Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai và Huỳnh Quang Hải, cùng lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.
Năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2016-2020, đồng thời tiếp tục đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong khu vực và thế giới, với tinh thần và truyền thống thi đua yêu nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ giao. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2017, lãnh đạo Bộ Tài chính đã tổ chức phát động đợt thi đua năm 2018 với khẩu hiệu hành động là “Đẩy mạnh kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ, triển khai kịp thời, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính- ngân sách năm 2018”. Thời gian thực hiện phong trào thi đua diễn ra từ 1/1-31/12/2018.
Mục tiêu tổng quát của phong trào thi đua là tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 07/-NQ-TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững; các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2018. Ưu tiên các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách khu vực sự nghiệp công, tinh giản biên chế; tăng cường cải cách TTHC. Quản lý, sử dụng triệt để tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực NSNN, song song với huy động tối đa các nguồn lực tài chính khác để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Cụ thể, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhất quán, hiệu quả các giải pháp điều hành kinh tế xã hội, và NSNN với 9 nhóm giải pháp bao gồm 26 giải pháp cụ thể, quyết tâm phấn đấu thu NSNN được Quốc hội giao năm 2017 vượt 3% dự toán; quản lý chi NSNN tích cực, chặt chẽ, tiết kiệm; phấn đấu giảm mức bội chi NSNN so với dự toán Quốc hội giao 3,7% GDP. Cùng với đó, điều hành chính sách tài khóa thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển SXKD, cơ cấu lại nợ công và NSNN theo hướng an toàn, bền vững, giảm nợ đọng thuế phấn đấu dưới 5% tổng thu NSNN.
Tiếp tục đẩy mạnh công  tác xây dựng thể chế, khắc phục tình trạng nợ văn bản; đẩy mạnh cải cách thủ tục  hành chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước. Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; tổ chức phát động triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, trong đó hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua do Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương phát động, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung thi đua, Bộ Tài chính đã đưa ra một số giải pháp trong đó trọng tâm là quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban cán sự Đảng trong tổ chức triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ thu ngay từ đầu năm; từng đơn vị cần cụ thể hóa thành các chương trình hành động căn cứ trên chương trình hành động của Bộ; thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu và cấp ủy Đảng các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua của cơ quan;kịp thời khen thưởng các thành tích đặc biệt, đột xuất, các sáng kiến cải tiến đem lại hiệu quả cao.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 11 đơn vị trong toàn ngành tài chính đã ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt 6 nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể với 4 biện pháp tổ chức thực hiện.
Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính đã trao Huân chương độc lập hạng Ba, huân chương lao động hạng Nhì, Ba cho 9 cá nhân; cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể; cờ thi đua của Bộ Tài chính cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.
TCT online
Các bài viết khác