Hỗ trợ trực tuyến
My status
Tin tức
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2610/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Theo đó, Quyết định công bố công khai về cân đối ngân sách nhà nước năm 2018; cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2018; dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2018; dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2018...
Cụ thể, cân đối ngân sách nhà nước năm 2018 được quy định như sau:
Đơn vị: tỷ đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
A TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.319.200
1 Thu nội địa 1.099.300
2 Thu từ dầu thô 35.900
3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 179.000
4 Thu viện trợ 5.000
B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.523.200
  Chi đầu tư phát triển 399.7000
  Chi trả nợ lãi 112.518
  Chi viện trợ 1.300
  Chi thường xuyên 940.748
  Chi cải cách tiền lương, Tinh giản biên chế 35.767
  Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100
  Dự phòng ngân sách nhà nước 32.097
C BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 204.000
  Tỉ lệ bội chi GDP 3.7%
  Bội chi ngân sách trung ương 195.000
  Bội chi ngân sách địa phương  9.000
D CHI TRẢ NỢ GỐC 159.744
Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN 363.284
Theo VGP 
Các bài viết khác